Vetenskap

Om magnetterapi

Människan har utvecklats i samspel med jordens naturliga magnetfält, som visat sig vara nödvändigt för vårt välbefinnande. Under hundratals år har magneter använts i medicinskt syfte för att de upplevts stimulera människans välmående.

Vetenskap

Är vår kropp magnetisk?

Vår jord är en stor magnet, med en nord- och en sydpol. Magnetismen är livsnödvändig för alla levande organismer. Människan har flera miljoner magnetfält i kroppen, små svaga inre magnetfält, som styr funktioner som t. ex. nervimpulser, hjärtrytm och hjärnvågor.

Varje cell i vår kropp har sin egen elektriska krets. Näringsämnen och slaggprodukter tillförs och avyttras genom joner – som är elektriskt laddade partiklar.

Ett exempel på detta är den posi­tivt laddade järnjonen (Fe ++), som finns i hemoglobinet i våra röda blodkroppar. Den har till syfte att binda syremolekylen till sig, och föra syret från lungorna ut i blodet till kroppens vävnader och organ. Så ja, vår kropp är full av magnetism och små elektriska kretsar.

Vad vet vi om magnetterapins effekter?

Att magnetterapi har använts i hälsofrämjande syfte sedan tusentals år – det vet vi. Magnetterapi användes frekvent på 1700-talet, men intresset dalade i takt med framstegen inom medicinsk forskning. Under senare årtionden har metoden åter kommit i ropet, men nu som en alternativmedicinsk behandling. Magnetterapi är inte något som skall ersätta traditionell läkarvård.

Vi kan fortfarande inte ge ett fullständigt svar på vad som händer i vår kropp när den utsätts för magnetterapi. Vi vet att magnetism är något som vi har i vår omgivning – både den livsnödvändiga jordmagnetismen och annan elektromagnetisk strålning. De flesta forskare är ense om att vår kropp reagerar på magnetismen, men de tror inte att magneterna är läkande i sig själva, utan att de hjälper kroppen till självläkning. Människan är individuell och reagerar olika på behandlingar, dvs vi är olika mottagliga för terapier och läkemedel – så är fallet med magnetterapi också. Vissa människor har stor effekt av magnetterapi och andra mindre. Negativa sidoeffekter av magnetterapi har dock inte upptäckts ännu.

Nobelpristagaren Linus Pauling

Den dubble nobelpristagaren Linus Pauling studerade elektromagnetiska fenomen och mänskliga celler, bland annat de röda blodkropparna i vårt blod.

Han fann då att de röda blodkropparna innehåller järnmolekyler, och på så vis reagerar de röda blodkropparna på magnetism. Detta är steg i magnetterapins historia, som satt spår i dagens magnetteknologi.

Linus Pauling

Magnetterapi och studier

Lovande resultat*

På senare år har flera studier gjorts som tyder på att magnet­terapi kan ha en smärtlindrande förmåga. Flera forskare betraktar idag magnetterapi som en naturlig och biverkningsfri alternativmedicinsk behandlingsmetod.

Velloflex® magnetterapi kombinerar den världspatenterade magnetteknologin i BIOflex®-magneten med gedigna produkter av hög kvalitet. För din trygghet säljs Velloflex® alltid med generösa garantier. Vi gör vårt yttersta för en god kundservice – allt för att säkerställa att du alltid är nöjd med din Velloflex®-produkt.

Vad säger studierna?

Här har vi samlat utdrag från ett antal studier som vi anser är relevanta. Studierna nedan har gjorts på jämförbara magneter eller specifikt på den Bioflex-magnet vi använder oss av.

Har du hört rykten om goda effekter av magnetterapi? Är du skeptisk och vill veta mer innan du eventuellt själv vill prova?

Studie: Smärta, svullnad och rörlighet (2009)

Vid universitetet i Virginia utfördes en studie avseende svullnad, smärta och rörlighet på ett antal personer som behandlats med magnetterapi. Resultaten visade på en reducering av svullnad och smärta samt ökad rörlighet.

Referens: Klinisk studie visar läkningseffekter från hälsomagneter; Medicinsk Access, 2-2009

Långvarig smärta, granskning av studier (2006)

Svenska statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) konstaterade i en rapport om behandling av långvarig smärta att det finns ett antal studier som visar att magnetbehandlingar gav effekt. Forskning kvarstår dock att göra för att klargöra mekanismerna bakom denna smärtlindring.

Referens: SBU rapport (2006). Metoder för behandling av långvarig smärta, s. 425-427.

Metastudie över smärtlindning (2005)

Artikeln är en granskning av 21 studier som undersökt permanentmagneters påverkan på smärtlindring. Efter att begränsat urvalet till de 15 studier med tillräckligt hög kvalitet visade 11 (73,3%) en påtaglig effekt på ett brett spann av smärtor. Utifrån skillnaderna mellan de studier som visat resultat och de som inte gjort det dras slutsatsen att magneterna bör ha en styrka på över 400 Gauss och att den minimala användningstiden bör vara 45 minuter.

Referens: Nyjon K. Eccles, Ph.D. (2005): A Critical Review of Randomized Controlled Trials of Static Magnets for Pain Relief; The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 3-2005, s. 495-509.

Höft- och knäsmärta (2004)

I studien deltog 194 personer med artrit i antingen höft eller knäled. Försökspersonerna erhöll behandling antingen med aktiva magneter eller placebo-magneter under tolv veckor.

I studien konstaterades att smärtan minskade i höft och knäleder i större utsträckning hos de personer som behandlades med aktiva magneter än hos de personer som behandlades med
placebomagneter.

Referens: Randomised controlled trial of magnetic bracelets for relieving pain in osteoarthritis of the hip and knee; British Medical Journal 18-25, December 2004

Placebokontrollerad dubbelblind studie, ledvärk (2004)

I studien deltog 29 personer med ledsmärtor i knän som behandlades med antingen aktiva magneter eller med placebo-magneter.

Resultaten visade att de aktiva magneterna, efter fyra timmars behandling, gav en statistisk signifikant lindring av smärtan jämfört med placebomagneterna.

Referens: Double-Blind Placebo-Controlled Trial of Static Magnets for Treatment of Osteoarthritis of the Knee, Results of a Pilot Study; Altern Ther Health Med, mars-april 2004

Blindstudie på Velloflex-magneten, mjukdelssmärta (2004)

Studien utfördes som en blindstudie på 30 slumpmässigt utvalda personer med smärtor i kroppens mjukdelar. Fjorton av försökspersonerna behandlades med Velloflex-magneter och resterande sexton försökspersoner med en placebomagnet.

Försökspersonerna som behandlades med Velloflex-magneterna erhöll en smärtlindring upp till 55 procent när man mätte smärtan enligt McGill-modellen (en vedertagen modell för att mäta smärta där försökspersonen redovisar sin upplevda smärta genom ett formulär). De försökspersoner som behandlades med placebomagneter upplevde inte någon signifikant smärtlindring.

Referens: Static Magnets Reduce Myofascial Trigger Point Pain; Bioelectromagnetics Society, June 2004

Artikel om smärtlindring och sömn (2003)

Artikeln redogör för studier som som visat att statiska magneter med en styrka om 150-500 Gauss kan ha en smärtlindrande effekt vid smärta i muskler och skelett. Enligt artikeln har studier också visat att denna effekt, vid applicering genom en magnetmadrass, kan leda till förbättrad sömn.

Referens: Weak Static Magnetic Fields Reduce Musculoskeletal Pain. Reduce Edema and may Enhance Human Sleep; the Bioelectromagnetic Society, June 2003

Dubbelblind, placebokontrollerad studie, smärtlindring (2003)

I studien deltog 375 personer som under fyra månader antingen behandlades med aktiva magneter eller placebo-magneter. Smärtlindringen hos försökspersonerna mättes dagligen på en analog skala.

Försökspersonerna som hade de aktiva magneterna upplevde en lägre smärta än placebo-gruppen. Sammanfattningsvis konstaterades i studien att de aktiva magneterna kan penetrera kroppen upp till 20 mm och att smärtlindring erhölls efter behandling med magneterna.

Referens: Static Magnetic Field Therapy for Symtomatic Diabetic Neuropathy: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial; Arch Phys Med Rehabil vol 84, May 2003

Studie: Mjukdelssmärtor (2003)

I studien deltog arton personer med mjukdelssmärtor som delades in i två grupper. Den ena gruppen fick aktiv magnetisk behandling och den andra gruppen fick behandling med placebomagneter.

Resultatet av studien visade att behandlingen med magneter, i jämförelse med placebobehandlingen, reducerade smärtan i kroppens mjukdelar både kortsiktigt och under en längre tidsbehandling.

Referens: Therapeutic Effects of Peripheral Repetitive Magnetic Stimulation on Myofascial Pain Syndrome; Clin Neurophysiol, February 2003

Dubbelblind, placebokontrollerad pilotstudie med Velloflex-magneten, bäckensmärta (2002)

4-veckors studie på 40 kvinnor med bäckensmärta med Velloflex-magneten. Efter fyra veckors användning påvisades en signifikant förbättring hos gruppen med aktiva magneter jämfört med kontrollgruppen.

Referens: Efficacy of Static Magnetic Field Therapy in Chronic Pelvic Pain: A Double-blind Pilot Study; A. Pilla, PhD m.fl, 2002

Dubbelblind studie, kronisk ledsmärta (2002)

Sammandrag av studie där 43 personer med kroniska smärtor i knäled eller andra leder behandlas under två veckor med antingen aktiva magneter eller placebo-magneter.

Gruppen som fick behandling med aktiva magneter upplevde större smärtlindring än gruppen som fick behandling med placebo-magneter. Konklusionen i studien var att de aktiva magneterna gav en klar smärtlindring och en förbättrad rörlighet.

Referens: Effects of Static Magnets on Chronic Knee Pain and Physical Function: A Double-Blind Study; Altern Ther Health Med, July-Augusti 2002

12-månaders dubbelblind studie, smärtlindring (1990)

Sammanfattning av en Japansk studie där 375 personer under 12 månader erhöll madrasser med aktiva magneter, 56 personer fick avmagnetiserade magneter i sina madrasser. Av de 375 personerna upplevde 301 (82%) smärtlindring. Mer än 70% av dem som upplevde smärtlindring märkte av effekten under de första 5 dagarna.

Referens: Summary of a 12-month Double-Blind, Clinical Test of Magnetic Mattress Pads; Sanikukal Hospital, Tokyo Communication Hospital and Kouseikai Suzuki Hospital, Japan, 1990

Laboratorieförsök med Velloflex-magneten, blodcirkulation (1988)

I en studie utförd vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) genomfördes ett laboratorieförsök för att utröna om saltlösning (natriumklorid), uppbyggd enligt en modell som liknar kroppens blodkärl med flexibla väggar, kunde påverkas av Velloflex-magneter. En jämförelse gjordes med ett motsvarande system med enbart destillerat vatten. Resultatet visade att saltlösningen kunde aktiveras med Velloflex-magneterna och att flödet ökade med i genomsnitt 5 procent.

Referens: The Effect of the BIOflex® Magnetic Pad on the Flow Rate of 5% Aqueous Saline Solution, Massachusetts Institute of Technology; Dr.George W. Pratt Jr. and Lata Misra, 1998

3,5 årig studie på mjukdelssmärtor (1988)

En långtidsstudie avseende behandling med magneter under 3,5 år på 350 personer med mjukdelssmärtor.

Av de 350 försökspersonerna upplevde 42% en total smärtlindring, 22% en tydlig smärtlindring, 21% en viss smärtlindring och 14% upplevde inte någon smärtlindring överhuvudtaget.

Referens: Perkutane, risikolose Smerzbehandlung mit Wechselmagnetefolien; Dr. J. Schultze, October 1988.

Vetenskap och erfarenhet visar på samma resultat

Magnetterapi har använts i flera tusen år och i många olika kulturer. Det är omskrivet både från Kina, Indien, Egypten och Grekland. Detta är spännande, eftersom det betyder att helt olika kulturer, oberoende av varandra, har upp­täckt samma sak – att magnetism har en terapeutisk effekt.
I modern tid har det internationellt gjorts flera vetenskapliga studier av god kvalitet som bekräftar en smärtlindrande effekt av magnetterapi. Den största har gjorts på tre större sjukhus i Japan. Studien hade 431 deltagare, där 8 av 10 personer upplevde en positiv effekt – de flesta inom några dagar.

Referens: Summary of a 12-month Double-Blind, Clinical Test of Magnetic Mattress Pads; Sanikukal Hospital, Tokyo Communication Hospital and Kouseikai Suzuki Hospital, Japan, 1990

Klinisk studie på BIOflex®-magneten

2004 utfördes en dubbelblind studie på BIOflex®-magneten på 30 personer med ömhet i kroppens mjukdelar. Hälften av personerna fick overksamma magneter och hälften fick BIOflex®-magneter med en styrka på 450 Gauss. Magneterna applicerades på de ömmande områdena, och därefter mättes personernas upplevelse. I genomsnitt hade symtomen hos BIOflex®-gruppen halverats, motsvarande förbättring fanns inte i gruppen som fått overksamma magneter.

Referens: Static Magnets Reduce Myofascial Trigger Point Pain; Bioelectromagnetics Society, June 2004

 

Två sorterts magneter

Det finns statiska s.k. permanenta magneter och elektromagneter. Permanentmagneter är det som oftast används i magnetiska konsumentprodukter. De avger så kallade statiska magnetfält, som är konstanta över tid. Elektromagneter är magnetiska bara då man skickar elektrisk ström igenom dem, de ger pulserande/tidsvariabla magnetfält, drivs av likström eller växelström. Speciella varianter av elektromagneter ingår till exempel i de magnetkameror som används inom sjukvården.

Nöjd Kund Garanti

Vi lämnar en Nöjd Kund Garanti för alla våra produkter. Den innebär att du kan få tillbaka dina pengar ifall du inte är nöjd efter 90 dagars användande. Garantin gäller vid ett tillfälle och för våra produkter som köpts hos återförsäljare eller via www.velloflex.se. Gör så här för att nyttja garantin:

1. Skicka ditt inköpskvitto tillsammans med:

  • Namn,
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Kontouppgifter dit du vill ha dina pengar insatta.

2. Besvara nedan frågor:

  • Vad förväntade du dig av produkten?
  • Varför är du inte nöjd?

3. Skicka till:

info@aptamedica.se

AptaMedica AB c/o Citykontoret i Malmö AB
Södergatan 13
211 34 Malmö

Pin It on Pinterest

0